Velika poplava 1932.

Velika poplava koja je u aprilu 1932. godine pogodila dijelove Kraljevine Jugoslavije nije mimoišla dubički kraj. Bila je to treća katastrofalna poplava u nizu (nakon potopa 1924. i 1926. godine), iza koje je u Posavini, Pomoravlju i Sremu ostala prava pustoš. Šteta se mjerila stotinama miliona dinara, na desetine hiljada ljudi evakuisano je iz svojih domova, sela i putevi ležali su pod vodom više od dva mjeseca, a u štampi se vodila polemika ko je kriv što nisu podignuti nasipi.


Od početka poplave pa do danas u Bosanskoj Dubici kuća nema sasvim porušenih, ali su mnoge upropašćene i mnogo oštećene tako da će biti potrebna brza i radikalna opravka. U draksenićkoj opštini koja je najviše stradala poplavljeno je potpuno selo Donja Gradina dok u selima Ćuklinac, Demirovac, Međeđa i Draksenić ima oko 300 kuća pod vodom.

Meštani misle da će još mesec dana trajati velika voda i da sve dotle neće moći da se vrate svojim domovima. Šteta je velika a stanje vrlo teško.

Kako u Bosanskoj Dubici nema odbora za pomoć poplavljenima, svu brigu oko organizacije pomoći preuzeo je sreski načelnik Milovan Savić koji se pokazao kao vanredno agilan i neobično savestan na tome poslu. On sam obilazi sve poplavljene delove svoga sreza, brine se za pomoć, radi na evakuaciji i na spašavanju stoke i ljudi i svim silama trudi se da stanovništvo ohrabri i okrepi kako bi izdržali navalu stihije.

Do sada je poplavljenima podeljeno 33 vagona hrane od strane državne vlasti i dva vagona od strane Crvenog krsta. Međutim, koliko se za ljude ipak nalazi dovoljno hrane, to je za stoku situacija postala upravo strašna. Sva šindra sa kuća skinuta je i sve slamarice ispražnjene kako bi se stoka ma čime održala u životu. Sada je i to potrošeno i stoka se hrani vrbovim prućem. Veliki deo stoke evakuisan je u planinu Prosaru ali je još dobar deo ostao po tavanima seljačkih kuća, u vrlo teškom stanju.